Hyresgästkoordinering

En hyreskoordinator är avgörande för ett lyckat projekt där en  hållbar relation mellan  
hyresvärden, projektorganisationen och hyresgästen koordineras.

Hyresgästkoordinering

I alla projekt med hyresgäster finnas det behov att paketera hyresgästens krav in i projektet. En hyresgästkoordinator är länken mellan hyresgäst och produktion, en ledare som bevakar bådas intressen för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Vi har lång erfarenhet inom hyresgästanpassningar i komersiella fastigheter och ser att en bra och hållbar relation mellan hyresvärden, projektorganisationen och hyresgästen är en förutsättning för ett lyckat projekt.

Vi företräder hyresvärden i hyresgästfrågor och ansvarar för att styra och driva projektledning i genomförandet av hyresgästanpassningar. Beroende på storlek och komplexitet i projekten kan vårt engagemang se olika ut.

 • Hjälpa till med tekniska bilagor inför tecknande av hyresavtal
 • Utifrån uppställda projektdirektiv styra, driva och leda hyresgästanpassningen mot fastställda och godkända kostnads-, kvalitets- och tidsmål.
 • Ta fram kostnadsuppskattningar, tidplaner och gränsdragningslistor i tidigt skede i samråd med uthyrning och affärsutveckling.
 • Ansvara för att hämta in och lämna besked enligt hyresavtal och beskedstider till hyresgäst, projektering och produktion
 • Ansvara för redovisning av ekonomi till hyresgäst samt hantering av kostnadsregleringar mellan hyresvärd och hyresgäst
 • Ansvara för avstämning av ekonomi för hyresgästanpassningen tillsammans med beställaren
 • Genomför och protokollför hyresgästmöten
 • Ansvara för samordningen i granskningsförfarandet av hyresgästens handlingar, entreprenörens handlingar samt kommersiell arkitekt.
 • Tillser att hyresgästens utförande överensstämmer med godkända handlingar tillsammans med entreprenör eller huvudprojektets bygg- och projektledning.
 • Bistå vid/ansvara för besiktningar och syner beroende av hyresgästanpassningens storlek.
 • Medverkar vid planering inför etablering och tillträde för hyresgäster