Byggledning & Projektledning

Professionell extern byggledning är vid många byggprojekt det absolut bästa valet då det underlättar för alla inblandade parter såväl beställare som hyresgäster och entreprenören.

Byggledning & Projektledning

Vi har en lång och bred erfarenhet som projektledare av såväl mindre som större hyresgästanpassningar, ombyggnationer och stora nyproduktionsprojekt.
Vi ser till att projekterade lösningar och utformningar omsätts i produktion och säkerställer kontraktet mellan beställare och entreprenör. Vi strävar efter att produktionen sker i nära samarbete med beställare, slutkund och projektörer.

Vi besitter kompetens och erfarenhet inom byggledning och i nära dialog med byggentreprenören samordnar vi entreprenadens framdrift baserat på avtalad entreprenadform.
Vi följer upp arbetet och finns på plats för att stödja och säkerställa projektets vision och målsättningar.
Vi tar fram övergripande projekttidsplaner, bevakar beställarens intressen i produktionen, ekonomi, planering.
Vi leder beställarens bygg- och ekonomimöten, utför kostnadsstyrning, kvalitetsuppföljning och håller koll på förändringar i projektets ekonomi.

Som byggledare ser vi till att vara beställarens förlängda arm på arbetsplatsen och genom vårt arbetssätt skapa tydlighet, engagemang, trygghet och god anda i projektet.

·         Medverka i tidiga skeden.

·         I samråd med er upphandla projektörer för t.ex. utredningar, bygglovshandlingar, systemhandlingar samt bygghandlingar.

·         I samråd med er upphandla en entreprenör.

·         Teknisk-, Ekonomisk-, Tids-, Kvalitets- och Miljöuppföljning med kontinuerlig rapportering till er för att säkerställa rätt produkt.

·         Byggledning

·         Samordna entreprenadarbetena mellan Entreprenör/Brukare/Hyresgäster.

·         Svara för Projektering- & Byggmöten.

·         Granska, bereda och sammanställa Ändrings- Tillkommande- och Avgående arbeten.

·         Granska och leveransgodkänna fakturor mot upprättade faktureringsplaner.

·         I samråd med er svara för ekonomisk reglering av projektering- & entreprenadarbeten.

·        I samråd med er utse en besiktningsgrupp.